Přihlásit se


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní informace o nás

COLORE PRAHA s.r.o.
V jámě 1, 110 00 Praha 1 Nové Město
IČO: 24693847
DIČ: CZ24693847
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 166640
Banka: Raiffeisen Bank, 5490348001/5500, IBAN:CZ1355000000005490348001
Kontakt: +420 732511490, nebo tento kontaktní formulář

2. Proč obchodní podmínky (dále jen VOP)

Nákupem na webu www.prohost.cz uzavíráte se společností COLORE PRAHA s.r.o. smlouvu. Smluvní vztah mezi COLORE PRAHA s.r.o. (dále jen C.P.-Prohost) a uživatelem kurzů (dále jen jako „uživatel“) vzniká okamžikem obdržení platby, resp. připsání platby na účet.

Nákup je možný po zaregistrování prostřednictvím registračního formuláře.

Po připsání platby na účet C.P.-Prohost bude účastníkovi aktivován přístup na zaplacené kurzy „proHost“ dle zakoupené licence.

Objednávku lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Bez zbytečného odkladu poté, co C.P.-Prohost obdrží platbu kurzovného na svůj účet, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, od kdy do kdy a v jakém rozsahu může začít využívat služeb portálu „proHost“.

3. Souhlas s obchodními podmínkami

Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou Podmínky ochrany osobních údajů, na které se odkazujeme na webu www.prohost.cz.

4. Cena licencí

Cena příslušných licencí (dále jen „kurzovné“) je stanovena podle ceníku, který je aktualizován a je k dispozici na webu www.prohost.cz

Kurzovné je možné uhradit jednou z dostupných platebních metod.

Obdržením platby je uživatel zapsán do online kurzů proHost dle zakoupené licence.

Po zaplacení příslušné licence uživatelem a aktivaci přístupu pro uživatele do portálu proHost není možné odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz zaplacených za příslušnou licenci.

5. Práva a povinnosti účastníka

Uživatel tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a komunikační potřeby C.P.-Prohost. Uživatel tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce licence do databáze C.P.-Prohost.

Uhrazením kurzovného vyslovuje uživatel svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.prohost.cz

Uživatel není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má C.P.-Prohost plný nárok zrušit jeho účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.

Uživatel vzdělávacího portálu proHost je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové a ostatní materiály výhradně pro své potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má C.P.-Prohost plný nárok zrušit jeho účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.

Veškeré texty, kvízy, multimediální výklady a video nahrávky jsou chráněny autorským zákonem.C.P.-Prohost tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu proHost třetím osobám.

Uživatel bere na vědomí, že vzdělávací portál proHost společnosti COLORE PRAHA s.r.o. se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a dle nově dostupných moderních trendů v online výuce a gastronomii a Hotelnictví. Z toho důvodu mohou být některé funkce vzdělávacího portálu aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.

Podmínky používání stránek

Platné a účinné od 1. 9. 2023

Provozovatelem internetových stránek www.prohost.cz je společnost COLORE PRAHA s.r.o. (dále jen jako „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.prohost.cz (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.prohost.cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.prohost.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami a pravidly pro používání („podmínky“). Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.

6. Materiály na těchto webových stránkách

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti COLORE PRAHA s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, poskytujeme Vám neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a použití těchto webových stránek a tam uvedených materiálů pouze pro Vaše osobní a nekomerční užití ze předpokladu, že plně souhlasíte s podmínkami, zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Žádnou část obsahu ani obsah těchto webových stránek jako celek nejste oprávněni jakkoli měnit, distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat jiným osobám, ani obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti COLORE PRAHA s.r.o. Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky a smí se užívat pouze v souladu s těmito podmínkami či s textem uvedeným na stránkách, není-li k jinému způsobu užívání dán předchozí písemný souhlas majitele autorských práv. COLORE PRAHA s.r.o. tímto nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů na těchto stránkách neporuší práva třetích osob, která nejsou ve vlastnictví provozovatele ani nejsou spřízněnými společnostmi se společností COLORE PRAHA s.r.o.

7. Přesnost a aktuálnost údajů

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. Upozorňuje, že webové stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které budou opraveny, jakmile je provozovatel odhalí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Stránky jsou aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky kdykoli a bez jakéhokoli upozornění aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na stránkách. Provozovatel není odpovědný za žádné informace, odkazy či dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné na webových stránkách třetích osob, což se vztahuje i na webové stránky, na které můžete přejít z těchto webových stránek, neodpovídá za vlastníky či provozovatele těchto externích webových stránek ani za způsob, jakým nakládají s osobními údaji uživatelů.

Užívání a prohlížení těchto webových stránek je na Vaše nebezpečí. Provozovatel nenese v žádném případě jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody způsobené použitím těchto webových stránek, a to i kdyby bylo na možnost takových škod upozorněno předem. Provozovatel proto důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoli data z webových stránek provozovatele. Vaše spojení na tyto webové stránky, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ze žádné škody či viry, které vám mohou vzniknout či se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení či jiném majetku v důsledku vašeho přístupu k těmto webovým stránkám, jejich používáním nebo prohlížením, případně z důvodu stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, audio nahrávek apod. z těchto webových stránek.

Poskytnete-li provozovateli v souvislosti s užíváním služeb těchto webových stránek jakákoli sdělení nebo materiály (elektronicky i jiným způsobem), bude se s nimi nakládat jako s nedůvěrnými a nevýlučnými. Cokoli přenesete či umístíte, stane se majetkem společnosti COLORE PRAHA s.r.o. a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Zároveň provozovateli nevzniká povinnost tyto příspěvky jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení z webových stránek a aplikací odstranit. Za poskytnutí oprávnění provozovateli k příspěvkům nenáleží poskytovateli žádná úplata. Společnost COLORE PRAHA s.r.o. je oprávněna užívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how či postupy obsažené v jakýchkoli sděleních umístěných na tyto webové stránky pro jakýkoli účel. Zároveň tímto stvrzujete, že vámi poskytnutý materiál nebude obsahovat věci, které jsou nezákonné či nevhodné k uveřejnění, použijete rozumné úsilí k rozpoznání a odstranění jakýchkoli virů či jiných narušujících mechanismů před odesláním jakýchkoli materiálů, máte neomezené právo tyto materiály provozovateli poskytnout a provozovatel je může uveřejnit zdarma či volně a neomezeně s nimi nakládat bez vystavení se riziku odpovědnosti či závazkům vůči Vám či třetí straně, současně stvrzujete provozovatele odškodnit, podnikne-li třetí strana kroky proti provozovateli v souvislosti s Vámi poskytnutým materiálem. Souhlasíte, že poskytnete odškodnění, zajistíte očištění a v případě naší volby poskytnete ochranu společnosti COLORE PRAHA s.r.o. a jejím zaměstnancům přede všemi stížnostmi, odpovědnostmi, škodami a náklady (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení), které by vyplynuly z Vašeho porušení či z porušení jiného uživatele Vašeho účtu, z porušení autorských práv nebo jiných práv dalších osob či subjektů. Prohlížením webových stránek a poskytnutím osobních údajů uživatel zároveň souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů společnosti COLORE PRAHA s.r.o., a tato společnost je oprávněna tyto osobní údaje uchovat a použít za účelem komunikace s uživatelem, uživatel s použitím a zpracování takovýchto údajů společností COLORE PRAHA s.r.o. výslovně souhlasí. Uživatel má možnost kdykoli písemně požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele.

Obrázky lidí či míst umístěných na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti COLORE PRAHA s.r.o. či jsou užity na základě svolení. Nejste oprávněni (ani nikdo jiný koho byste tím pověřili), tyto obrázky užívat, pokud to není výslovně těmito podmínkami či na jiném místě těchto webových stránek výslovně dovoleno.

8. Zrušení registrace uživatelů

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, který slouží či byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného či bezúplatného jinému uživateli, slouží k páchání či napomáhání k páchání trestné činnosti či aktivity, která, je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti či jehož uživatel se svým jednání pokusil narušit stabilitu a chod provozovatelem poskytovaných služeb.

9. Závěrečná ustanovení

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, které provozovatel při provozování těchto webových stránek získá, jsou považovány za důvěrné a nebudou až na zákonné výjimky poskytnuty třetím osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb na nich nabízených. Provozovatel si vyhrazuje právo změny podmínek, a to i bez předchozího upozornění, přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s podmínkami a jejich změnami bezvýhradně souhlasí.

10. Dotazy, podněty a případné stížnost

Dotazy, podněty a případné stížnost týkající se služeb provozovatele či podmínek užití těchto webových stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.

Podmínky užívání stránek www.prohost.cz byly zveřejněny 1. 9. 2023 a od tohoto data jsou platné a účinné.

Pokud vám ještě něco chybí nebo se chcete zeptat, kontaktujte nás.


přes 30 let zkušeností

Chcete být součástí proHost?

Jsme ti, kterým záleží na budoucnosti pohostinství a jsme ti, kteří se rádi podělí o své zkušenosti

Registrovat se